Как се попълва молба декларация за детски надбавки образец

Как се попълва молба декларация за детски надбавки образец?

Оценете статията: post

Детските надбавки се разрешават от дирекция „Социално подпомагане“. Това се случва след като единият родител попълни молба декларация. Молбите се подават всяка година и са по готов образец.

За да подадете молба декларация за детски надбавки, следва да предоставите на служителите следните документи.

Ако работите, се изисква удостоверение за вашето брутно възнаграждение за всички 12 месеца назад от датата на подаване на заявлението.

Трябва също така да предоставите и служебна бележка, ако отглеждате деца на държавна издръжка.

Друг необходим документ е удостоверение от учебното заведение, което посещава детето, в която изрично да е упоменато, че то редовно посещава занятия.

Пригответе си също и акт за раждането на детето, за което ще се отпуснат детските надбавки.

Носете си документ за самоличност – валидна лична карта.

В случай, че детето е с увреждания, ще ви бъде необходимо и експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК /НЕЛК.

Друг необходим документ, в случай на развод на родителите, е копие от влязлото в сила решение на съда за развод между тях.

Ако сте настойник или попечител, сте длъжни да представите копие от решението на съда.

От здравна гледна точка се изисква и служебна бележка за извършени задължителни имунизации, както и задължителните профилактични прегледи от личния лекар на детето.

Ако има промяна в броя на децата, за които родителят подава молба декларация за детски надбавки, трябва да се уведомят служителите от агенцията в  7-дневен срок след промяната. В този случай се подава нова молба.

Средствата се отпускат от началото на месеца, в който е подадена молбата за начисляване и отпускане на детски надбавки.

Ето и как изглежда молбата образец:

ДО

ДИРЕКТОРА

НА  ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”

ГРАД……………………..

 

 

МОЛБА–ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ  ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

 

От …………………………………………………………………………….., ЕГН ……………………….,

(Име, презиме, фамилия)

Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,

ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,

бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: …………………….

Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………

Гражданство: ……………………………

Осигурен ………………….. ……………………………………………….ДА/НЕ

Пенсионер …………………………………………………………………..ДА/НЕ

Самоосигуряващ се ……………………………………………………………ДА/НЕ

Неосигурен …………………………………………………………………..ДА/НЕ

Учащ се редовна форма на обучение…………………………………..ДА/НЕ

– във ВУЗ… ……………………………………………………………..ДА/НЕ

– в колеж …………………………………………………………………ДА/НЕ

– в средно учебно заведение……………………………………..ДА/НЕ

Семейство на роднини, близки или приемно семейство,

в което е настанено детето по реда на чл.26 от

Закона за закрила на детето………………………………………….ДА/НЕ

ВИЖ ОЩЕ:  Как се сваля долна граница на кръвно налягане?

 

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

 1. Семейно положение: ……………………………………………
 2. Съпруг(а): ……………………………………………………………….., ЕГН ……………………….,

(Име, презиме, фамилия)

Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,

ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,

бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: …………………….

Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………

Гражданство: …………………………..

Осигурен ………………….. ……………………………………………….ДА/НЕ

Пенсионер …………………………………………………………………..ДА/НЕ

Самоосигуряващ се ……………………………………………………………ДА/НЕ

Неосигурен …………………………………………………………………..ДА/НЕ

Учащ се редовна форма на обучение……………………………………ДА/НЕ

Семейство на роднини, близки или приемно семейство,

при което е настанено детето по реда на чл.26

от Закона за закрила на детето……………………………………….ДА/НЕ

 1. Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето):

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Удостоверение за раждане №/дата

Гражданство

 

Учебна заетост

( ДА/НЕ)

 1. Имам/нямам дете/деца, което е/които са настанено/и за отглеждане в специализирана институция за деца, в социална услуга от резидентен тип, в семейство на роднини или близки, или в приемно семейство на пълна държавна издръжка.

 

 1. Детето/децата ми ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

не посещава/т училище по здравословни причини.

(документ от началника на Инспектората по образованието)

 

 1. Детето/децата ми ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

не е имунизирано/не са имунизирани по здравословни причини.

(документ от личния лекар или от регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве)

 

 1. Детето ми има установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто …………………………………. ДА/НЕ.

( Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК; РЕЛКК, ДЕЛК или ЦЕЛКК)

 1. Отглеждам детето/децата си в страната.

 

 1. Брутният доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца е:

 

Месец, година

 

Брутен доход (цифром)

 

Брутен доход (словом)

 

Общо

Средномесечно

В това число доходи от:

­І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по

Закона за данъците върху доходите на физическите лица                                        …………………………….лв.;

 

ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от

Кодекса за социално  осигуряване                                                                             …………………………….лв.;

 

ІІІ. Обезщетения:

 1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване …………………………….лв.;
 2. обезщетения за майчинство …………………………….лв.;
 3. обезщетения за безработица …………………………….лв.;

 

ІV. Помощи /с изключение на помощите и добавките, получени по Закона за

семейни помощи за деца/                                                                                             …………………………….лв.;

 

 1. Стипендии /с изключение на стипендиите на учащите се

до завършване на средно образование, но не повече от

20-годишна възраст/                                                                                                       …………………………….лв.;

 

 1. Известно ми е, че молба-декларация за получаване на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се подава на всеки 12 месеца.

 

 1. Известно ми е, че при допускане от страна на учащото ми дете на 5 неизвинени отсъствия в месеца, помощта ще бъде спряна за съответния месец.
ВИЖ ОЩЕ:  Как се прехвърля втората пенсия към НОИ?

 

 1. Известно ми е, че при промяна на обстоятелствата, при които е отпусната помощта, се задължавам да уведомя в 7-дневен срок дирекцията “Социално подпомагане”, изплатила помощта.

 

 1. Задължавам се да представям в дирекция “Социално подпомагане” удостоверение от учебното заведение, че детето ми е записано като ученик/чка в срок до 31.10. за новата учебна година.

 

 1. Известно ми е, че за неверни данни посочени в молба-декларацията, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Прилагам следните документи:

 1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията – за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
 2. Удостоверение от учебното заведение, че детето е записано като ученик/чка в …клас;
 3. Удостоверения за раждане на децата ми (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето): (за справка);
 4. Копие от експертно решение на ДЕЛК/ РЕЛКК/ ЦЕЛКК или ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл.7, ал.8 от ЗСПД);
 5. Копие от заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане”/решение на съда за настаняване на детето/децата в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 7, ал. 2 от ЗСПД);
 6. Копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите;

7.Служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве;

 1. Лична карта (за справка);
 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Желая сумата да ми бъде преведена по банков път ………………………….. ДА/НЕ.

IBAN

 

Банка …………………………………………………………………;

Банков клон……………………………………………………….;

 

 

Дата ………….200.. г.                                                        Декларатор: 1. …………………………….

Гр. …………………..                                                                                2. …………………………….

 

 

Длъжностно лице, приело молба-декларацията:……………………………………………………………

/ име, подпис/

 

Дата ……………200.. г.

Гр. ……………………

 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:

 

Майката има/няма право на месечна помощ за отглеждане на ………….. дете/деца (брой деца) в размер на ……………………………..лв. на основание чл. 7, ал. …… от Закона за семейни помощи за деца.

В т. ч. под формата на социална инвестиция:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Мотиви при отказ:…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Дата ……………200.. г.                                                     Име, длъжност: ………………………………………………..

Гр. ……………………                                                       Подпис:…………………………………

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *